Gjennomgang av dommen i Drammen-saken


Opprettet 7 år siden  
Like
22

Jeg har nå lest dommen i Drammen-saken i detalj, og føler meg kallet til å gjennomgå de viktigste punktene, med noen kommentarer. For de som ikke har satt seg inn i saken, viser jeg til min forrige blog.

Geir var altså tiltalt for overtredelse av straffelovens §383: for på offentlig sted å ha foranstaltet eller ydet husrom til lykkespill. De faktiske forhold er ikke omstridt, og heller ikke at dette skjedde på offentlig sted, i lovens forstand. Sakens kjerne er hvorvidt en 10-14 timer lang holdem-turnering, med 30 deltakere og 1000 kroner i startavgift, skal regnes som lykkespill.

Sentralt er derfor straffelovens §299: Som Lykkespil anses alle Spil om Penge eller Penges Værd, ved hvilke paa Grund af Spillets Art eller Indsatsernes Høide det vindesyge Øiemed fremtræder som det fremherskende. (De som foretrekker en mer moderne språkdrakt kan erstatte «det vindesyge Øiemed» med «utsikten til gevinst»)

Om man tolker §299 bokstavelig, skal den blant annet omfatte alle spill med innsats, uansett krav til ferdigheter, bare utsikten til gevinst er stor nok. Såvidt jeg husker, leste aktor opp en slik tolkning fra en bok hun hadde med seg. Dommen ser ut til å basere seg på dette, og da er det tilsynelatende vanskelig å finne motargumenter. En innsats på 1000 kr for en kveld med kortspill, må for normale mennesker sees på som mye i forhold til det man får igjen i form av underholdning, intellektuelle utfordringer og sosial kontakt.

La oss nå se nærmere på dommen. Forsvarets argumenter oppsummeres slik:

Tiltalte har nektet straffeskyld for overtredelse av straffeloven §383. Han har anført at pokerturneringer som «Texas Holdem» ikke rammes av bestemmelsen i motsetning til tradisjonell poker - kontantspill (cashgames) - som han mener er «lykkespill». (...) Det viktigste grunnen til at han mener «Texas Holdem» ikke er et lykkespill er at spillerens intellekt og personlige egenskaper har så stor betydning. Han karakteriserer det derfor som et ferdighetsspill hvor utfallet i liten grad beror på tilfeldigheter, og sammenligner med sjakk. Det er også et sosialt aspekt. At de har pengepremier er et ønske fra spillerne. Tidligere har de også hatt ferieturer som gevinst. Han mener tilfeldighetsmomentet må vurderes i lys av turneringen som helhet, og ikke for hver spilleomgang. Tiltalte anslår at en spiller vil ha spilt 300-500 hender innen turneringen er ferdig. Tiltalte har påberobt en dom av 06.04.2011 fra Högsta domstolen i Sverige hvor lovligheten av blant annet «Texas Holdem» ble vurdert, og Högsta domstolen var enig med Hovrätten i at denne pokervarianten ikke er et spill «vars utgång helt eller till väsentlig beror på slumpen i den mening som avses i 16 kap. 14 § brottsbalken.»

Tiltaltes vurdering av Texas Holdem støttes av vitnet Anders Høyer Berg. Han forklarte at spilleren må ha ferdigheter for å «henge med» i turneringen og han fremhever egenskaper som tålmodighet, disiplin, evnen til å lese motspillerne, analytisk evne, god hukommelse osv. Han mener Texas Holdem kan sammenlignes med sjakk når det gjelder ferdigheter, og at tilfeldighetselementet er underordnet.

Så hopper vi til rettens vurdering, etter at spørsmålet om offentlig sted har blitt behandlet:

Spørsmålet er videre om den aktuelle pokervarianten er å anse som lykkespill i lovens forstand. Retten tar utgangspunkt i definisjonen av lykkespill i straffelovens § 299. Som lykkespill anses «alle Spil om Penge eller Penges Værd, ved hvilke paa Grund af Spillets Art eller Indsatsernes Høide det vindesyge Øiemed fremtræder som det fremherskende».

Retten finner det ikke tvilsomt at § 383 rammer pokervarianten «Texas Holdem». Retten viser til det beviste hendelsesforløpet og vurderer den enkelte deltakerens innsats og pottens totale størrelse som høy i relasjon til den aktuelle bestemmelsen. Utsikten til gevinst fremtrer som en inspirasjonskilde og årsak til at så mange personer deltok i turneringen. Dette må sees i lys av at det ble arrangert turneringer flere ganger i uken og over tid vil det være et betydelig beløp som brukes på spillet. Ønsket om å vinne en større sum med penger fremstår som en viktig motivasjonsfaktor i tillegg til selve interessen for spillet. Retten viser også til vitneutsagn fra Anders Høyer Berg som uttalte at muligheten for gevinst var en faktor som inspirerte han til å spille. Det sosiale aspektet fremstår som mer underordnet tatt i betraktning at spillet krever dyp konsentrasjon og ro. Retten ser at vinnersjansene ved pokerturnering beror på spillerene ferdigheter og erfaring og at tilfeldighetselementet ikke er så fremtredende som ved tradisjonell poker. Særlig når det ikke gis anledning til rebuy eller addon. Både de åpne og skjulte kortene utdeles tilfeldig. Det vil også være tilfeldig hvordan spillerens skjulte kort passer med de fem åpne kortene på bordet, og om spilleren får en bedre eller dårligere kombinasjon enn de andre spillerne. Til forskjell fra svensk lov 16 kap. 14 § brottsbalken har den norske loven ikke et uttrykkelig vilkår om at spillets utfall må bero helt eller delvis på tilfeldigheter. Dette er heller ikke innfortolket som et vilkår i forarbeidene eller andre rettskilder. Retten mener det sentrale etter norsk lov er det som følger av ordlyden i § 383 jf. § i definisjonen i § 299. Ut fra de faktorene som er drøftet over er det rettens konklusjon at pokerturneringen «Texas Holdem» er å anse som et lykkespill i lovens forstand.

(Det er noen grammatiske og logiske unøyaktigheter i teksten, som jeg har latt stå.)

Kommentarer

I forhold til definisjonen av lykkespill

Retten må altså ha funnet at det er på grunn av spillets art, eller innsatsens størrelse, eller begge deler, at denne pokerturneringen må anses som lykkespill. Det argumenteres hvert fall for innsatsens størrelse, ettersom 1000 kr er høyt. Det er mer uklart om retten også mener det er ting ved spillets art som kommer inn her, da de ser ut til å argumentere litt både for og i mot. Det er også noe uklart om de med den siste setningen mener denne spesielle turneringen i Drammen, eller alle holdem-turneringer generelt. Om det kun er innsatsens størrelse som er problemet, så hadde det vært fint med en indikasjon på hvor grensen går.

I skrivende stund pågår det en sjakkturnering i leide lokaler ved Ullevål Stadion. Startavgift er ca 1000 kr per spiller, og det er ca 40000 kr i premier. Hva hadde skjedd om det parallelt ble arrangert en pokerturnering med tilsvarende premier og spillestruktur? Hvorfor ville det ene være lykkespill og det andre ikke, i forhold til den dommen som kom i Drammen i går?

Kan legge til at det i lotteriloven er en helt annen definsjon av lykkespill:

§ 1. Definisjoner m.v.
(b) Lykkespill: lotteri ved hjelp av tombola, lykkehjul, bingo eller andre mekaniske eller elektroniske innretninger der det foretas en rekke fortløpende trekninger.

I forhold til dommen i Sverige.

Den aktuelle svenske paragrafen er

Brottsbalken 16 kap. 14 §
Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag (1986:1007).

Om den aktuelle pokerturneringen i Gräbbestad uttalte Högsta Domstolen: «Det är uppenbart att det slumpmoment som består i hur korten fördelas – som har stor betydelse för utgången av enskilda givar – spelar en underordnad roll i en turnering av det slaget

Som vi leser i Drammen-dommen, så er det ikke noe krav i Norge om at spillets utfall må bero helt eller delvis på tilfeldigheter, for at det skal være ulovlig, det kan også være et rent ferdighetsspill.

Norge har altså fremdeles en lov mot å ulovlig arrangere lykkespill, i tillegg til lotteriloven. For noen år siden ble alle paragrafene om lykkespill, inkludert straffelovens §299 og §383 foreslått fjernet av straffelovskommisjonen, da lotteriloven og pengespilloven var dekkende nok. Dette ser ikke ut til å ha gått igjennom ennå.

I sverige ble tilsvarende endring gjort i 1983, da «Den tidigare lagtekniska skillnaden mellan enligt brottsbalken förbjudna äventyrliga spel och i lotterilagstiftningen reglerade lotterier togs bort.» Se dommen fra Högsta Domstolen for en grundig historikk rundt svensk lotterilovgivning.

I forhold til mitt vitnemål (ikke så relevant, men likevel):

«Retten viser også til vitneutsagn fra Anders Høyer Berg som uttalte at muligheten for gevinst var en faktor som inspirerte han til å spille.»

At jeg av og til kan ha blitt inspirert av muligheten av å tjene penger på poker? Ja, det høres rimelig ut. At jeg uttalte noe slikt i retten? Nei, ikke som jeg kan huske. Det nærmeste var denne replikkvekslingen:

Aktor: Har du vært i klubben til tiltalte?
Donald: Nei.
Aktor: Neivel. Når du spiller pokerturnering, kunne du da like gjerne spilt uten innsats?
Donald: Nei, det blir litt rart, det bør spilles om noe. Men for min del trenger det ikke være så mye, da jeg lever meg inn i turneringen uansett.
Aktor: Er det mulig å leve av å spille pokerturneringer?
Donald: Ja, det er mulig. For eksempel på internett, men også ved å reise til steder som Las Vegas.

I forhold til inndragning

Geir ble dømt til en bot på kr 10000, og i tillegg å måtte tåle en inndragning av 10000 kr i kontanter. Fra dommen: «Politiet tok beslag i en rumpetaske som tiltalte hadde på seg, og denne inneholdt sjetonger og kr 5500. Videre ble det tatt beslag i kr 4500 som lå i tiltaltes lommer.»

Geir hadde forklart at sedlene i rumpetasken var innsats fra spillerne, mens det var hans private penger han hadde i lomma. Fra dommen leser vi videre:

«Når det gjelder de kr 4500 som ble beslaglagt fra tiltaltes lommer er retten overbevist om at også dette var utbytte av den straffbare handlingen, og ikke tiltaltes private penger. Retten vurderer beløpet som påfallende høyt til å være lommepenger. Det er videre påfallende at dette besto av 500, 200 og 100 kronessedler i likhet med sedlene i rumpetasken.»

Denne argumentasjonen fremstår som noe tynn i mine øyne.

Avslutning

Selv om dommen, etter en direkte bokstavelig fortolkning av §299, synes ganske klar, så åpner det for spørsmål om man med en innsats på f.eks. kr 200 kan gå klar av §383. Siden nå retten har slått fast at vinnersjansene beror på ferdigheter, og at tilfeldighetene ikke er så fremtredende, så virker det ikke utenkelig at man da også kan gå klar av lotteriloven, slik som i Sverige.

Man kan også vurdere, slik Geir mener, at det i begrepet «lykkespill» må forstås at det skal være et element av lykke, og at den forståelse av §299 som er lagt til grunn kan angripes.

Jeg får legge til at jeg ikke er jurist, men skriver dette mest som fremtidig referanse for de som vurderer å ta denne eller liknende saker videre i rettsapparatet.
Like
22
Kommentarer (2)

360.3931